campagne

Privacyverklaring

1. Inleiding-+

De BroodfondsMakers (‘BFM’) geven voorlichting over Broodfondsen en Broodfonds-activiteiten. Zij doet dit via de website broodfonds.nl, op social media, via voorlichtingsbijeenkomsten en door middel van één-op-één contact. In het kader van deze activiteiten verwerkt BFM persoonsgegevens: gegevens die te herleiden zijn tot individuele personen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te verstrekken over deze verwerkingen en over verwerkingen voor de bedrijfsvoering van BFM. Er is een aparte privacyverklaring voor informatie over verwerkingen in het kader van lidmaatschap van een Broodfonds. Die ontvangen kandidaat-leden op het moment dat ze zich aanmelden. Je kunt deze informatie ook opvragen door een e-mail te sturen aan .

1.1 Wie is BFM?

BFM is het bureau dat de Broodfondsen helpt om goed te functioneren. BFM verleent bovendien aan Broodfondsen het recht om het merk ‘Broodfonds’ te voeren en zij maken beleid voor en zien toe op de kwaliteit en (financiële) betrouwbaarheid van de Broodfondsen. Zij doen dit vanuit de missie waarvoor zij het Broodfondsinitiatief zijn gestart: sociaal en duurzaam ondernemerschap bevorderen.

1.2 Leeswijzer

De leeswijzer van deze privacyverklaring is als volgt:
In paragraaf 2 beschrijven we welke gegevens we verwerken bij het geven van voorlichting en bij werving. In paragraaf 3 welke gegevens verwerkt worden van partijen waarvan we diensten afnemen voor onze bedrijfsvoering. Met wie de gegevens gedeeld worden staat in paragraaf 4, in paragraaf 5 wordt beschreven hoe je gegevens beveiligd worden en opgeslagen, in paragraaf 6 welke wettelijke rechten je hebt en in paragraaf 7 wat je kunt doen als je eenklacht hebt over onze gegevensverwerking.

2. Verwerkingen voor voorlichting en werving-+

BFM gebruikt diverse kanalen om haar missie onder de aandacht te brengen en nieuwe leden te werven. Daarvoor organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten, publiceren informatie op www.broodfonds.nl en op sociale media. Als mensen enthousiast zijn om een Broodfonds op te richten helpt BFM daarbij. De groepen personen wiens gegevens voor deze doelen verwerkt worden zijn: bezoekers van voorlichtingsbijeenkomsten, oprichters van Broodfondsen en volgers van social media kanalen.

2.1 Bezoeker voorlichtingsbijeenkomst

Als je je aanmeldt voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten over het Broodfonds legt BFM je naam, adres en woonplaats, contactgegevens en aanwezigheid vast. In geval van vervolgcontact per email of telefoon wordt ook de korte inhoud van dit contact vastgelegd. Deze gegevens worden gedurende een jaar na de bijeenkomst bewaard. BFM kan zo meten of haar bijeenkomsten effectief zijn (tot lidmaatschap leiden).

Als je je wel hebt aangemeld maar de bijeenkomst niet bezocht hebt en naar aanleiding van de vervolg e-mail van BFM aangeeft geen interesse meer te hebben in voorlichting (“opt-out”) dan worden je gegevens na de datum van de bijeenkomst vernietigd. Als je geen gebruik maakt van de opt-out worden je gegevens nog gedurende zes maanden na de bijeenkomst bewaard.

2.2 Oprichters Broodfonds

Als je een nieuw Broodfonds wilt oprichten adviseert BFM je gedurende de oprichtingsfase. Hiervoor worden je naam, adres en woonplaats, je contactgegevens en de gegevens die nodig zijn voor je KVK-inschrijving verwerkt. Als de oprichting niet tot stand komt verwijderen we deze gegevens na verloop van uiterlijk een jaar nadat dit bij BFM bekend werd.

Als het Broodfonds is opgericht en je benoemd bent als bestuurder word je ook lid van dat Broodfonds. Voor informatie over verwerking van je gegevens in het kader van het bestuur en lidmaatschap kun je lezen in de “Privacyverklaring lidmaatschap Broodfonds”. Die kun je desgewenst opvragen via .

2.3 Volgers op sociale media

BFM beheert een Facebook pagina, een LinkedIn groep en een Twitter account waarop algemene informatie over Broodfondsen gedeeld wordt. Deze informatie kan betrekking hebben op Broodfondsleden, volgers en andere geïnteresseerden. De persoonsgegevens die we van hen delen zijn publieke gebruikersgegevens (namen, aliassen, profielgegevens) en de inhoud van posts.De sociale media platforms verzamelen en verwerken zelf ook gegevens van gebruikers en bezoekers van deze platforms. Informatie hierover verstrekken zij zelf op het platform in kwestie.

2.4 Juridische grondslag

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet je een juridische grondslag hebben. BFM baseert zich voor het verwerken van gegevens als beschreven in deze paragraaf op de grondslag: ‘noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de Broodfondsen en de BroodfondsMakers’. Die belangen zijn: het bereiken van de doelgroep die behoefte heeft aan een laagdrempelige arbeidsongeschiktheidsvoorziening en het voorzien in een goede basis voor het functioneren van de Broodfondsen.

3. Verwerking voor bedrijfsvoering-+

BFM maakt voor haar activiteiten gebruik van de diensten van medewerkers en opdrachtnemers. Zij helpen BFM bij de administratie, inkoop, secretariële ondersteuning en het geven van voorlichting aan leden.

Voor deze bedrijfsvoering verwerkt BFM gegevens van medewerkers: naam, adres en woonplaats, zakelijke contactgegevens, profiel, inloggegevens en bankrekeningnummer. Ook worden de namen, contactgegevens en berichten van contactpersonen van leveranciers (zoals banken, IT bedrijven, adviesbureaus) en andere relaties verwerkt.

De in deze paragraaf genoemde gegevens bewaren we gedurende 5 jaar na beëindiging van de relatie met de medewerker of organisatie. Er geldt een uitzondering voor de gegevens die voorkomen in de basisadministratie van de BroodfondsMakers. Deze worden vanwege de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar na afloop van het boekjaar door BFM bewaard.

3.1 Juridische grondslag

De juridische grondslag waarop BFM je gegevens als medewerker/ opdrachtnemer verwerken is dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen BFM en jou.
Voor de verwerking van gegevens van een (contactpersoon van een) leverancier of andere betrokken organisatie is dat het noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van BFM. Dit belang is het kunnen voeren van hun bedrijfsvoering.

4. Delen van je gegevens-+

De gegevens waar deze Privacyverklaring betrekking op heeft worden gedeeld met interne en externe partijen en personen.

In de oprichtingsfase van een Broodfonds deelt BFM in overleg de gegevens van oprichters en geïnteresseerden met andere (kandidaat) oprichters en geïnteresseerden opdat zij contact met elkaar kunnen leggen en onderhouden. Als het Broodfonds is opgericht worden de gegevens van bestuursleden en leden gedeeld zoals beschreven in de “Privacyverklaring lidmaatschap Broodfonds”.

4.1 Verwerkers

Naast de hiervoor genoemde partijen delen we alle categorieën persoonsgegevens met zogenaamde verwerkers. Dit zijn de partijen die IT diensten verlenen aan BFM.

De verwerkers moeten zich op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en hun overeenkomst met BFM houden aan de instructies van de BFM en passende maatregelen nemen om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de gegevens. De maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit antivirus maatregelen, het maken van back-ups, geheimhoudingsovereenkomsten en versleuteling. Verwerkers hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor hun dienstverlening. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een datalek (een inbreuk op de beveiliging van de IT-systemen). BFM selecteert verwerkers mede met het oog op hun beveiligingsmaatregelen en evalueert deze periodiek met de verwerkers.

5. Beveiliging en opslag-+

BFM besteedt zelf ook continu aandacht aan de optimalisering van de beveiliging van haar IT-systemen. We monitoren de risico’s doorlopend met een security officer die we daarvoor hebben aangesteld. Waar nodig treffen we extra maatregelen.

De persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden genoemd, worden (met uitzondering van gegevens op sociale media platforms) opgeslagen op servers die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden. Sociale media platforms slaan de gegevens op zoals door hen op het platform gecommuniceerd.

6. Rechten-+

Je persoonsgegevens zijn van jou. De wet geeft je daarom bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Dit zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Je kunt deze rechten uitoefenen ten opzichte van BFM. De rechten leggen we hieronder uit..

6.1 Recht op inzage

Het recht op inzage houdt in dat BFM je op jouw verzoek moet laten weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

6.2 Recht op correctie

Het recht op correctie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden onjuist zijn deze op jouw verzoek gecorrigeerd moeten worden.

6.3 Recht op wissing

Het recht op wissing houdt in dat BFM op jouw verzoek de gegevens die we van je verwerken moet wissen, onder meer wanneer je bezwaar maakt (zie hierna). BFM kan zich hier alleen tegen verzetten als ze “dwingende gronden” heeft om ze nog langer te verwerken.

6.4 Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar houdt in dat je je kunt verzetten tegen de verwerkingen door BFM op grond van de juridische grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang’. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij BFM ‘dwingende gronden’ heeft om dit niet te doen.

Als je bezwaar hebt gemaakt moet BFM de verwerking (behalve het opslaan) in elk geval tijdelijk stoppen tot duidelijk is of je standpunt terecht is.

6.5 Recht op beperking

Het recht op beperking houdt in dat BFM de verwerking (behalve het opslaan) in elk geval tijdelijk moet stoppen, namelijk als de over jou verwerkte gegevens niet juist zijn of de verwerking van je gegevens onrechtmatig of onnodig is.

6.6 Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je BFM kunt verzoeken de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt aan jou ter beschikking te stellen.

7. Vragen, verzoeken, klachten-+

BFM heeft een ‘privacy officer’ aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van gegevensverwerkingen door BFM. De privacy officer is ook een vraagbaak voor (bestuurs)leden van Broodfondsen over verwerken en beveiligen van gegevens.
Daarnaast heeft BFM een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. De FG houdt op grond van de wet toezicht op de naleving door BFM van privacywetten, waaronder de AVG.

Als je een vraag, verzoek of klacht hebt in verband met de gegevens die BFM van je verwerkt kun je een e-mail sturen aan . Je verzoek wordt dan beantwoord door de privacy officer van BFM.

De privacy officer zal uiterlijk binnen een maand op je verzoek reageren. Als het uitvoeren van je verzoek gevolgen heeft zal hij dat vooraf laten weten. Als er redenen zijn om je verzoek te weigeren zal hij je die ook laten weten. In geval van een klacht zal BFM met jou proberen een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan je bezwaren.

Kom je er niet uit met BFM dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Utrecht, mei 2022

BroodfondsMakers Coöperatie U.A.
Burgemeester Reigerstraat 28
3581 KS Utrecht

versie 2022-1

Sitemap

Wij gebruiken zo min mogelijk cookies. Alleen voor externe video's worden cookies geplaatst door derden. Als je akkoord gaat kun je alle video's afspelen. Je kunt ook weigeren en per video afzonderlijk bepalen of je akkoord gaat. Lees hier meer over ons cookie en privacyebeleid.

WeigerAkkoord